ANDY WOOS ZUVA

Andy : “Zuva Habana akabatana.”  Zuva :”Saka maimbiroi ako aya ndomaitiro ako here.” Andy :”Maimbiro anotopfuugwa nemaitiro.”  Zuva :”Zvokwadi here.” 

0 comments: