MUNHU NGAAROHWE : AMBASSADOR

 

Ambassador Prophet Uebert Angel has urged his followers to attack those who oppose him.

He said “We are too nice that if our father is opposed we will go and pray, No the Bible never said go and pray. In the bible look at Phineas he saw somebody committing promiscuity and he took a knife. Munhu anongorohwa mbama zvekuti anyorerei izvi anyorerei izvi, zvemunamato tombosiya. Hindava iwewe ukaroverwa baba vako vekumusha chaiko chaiko, vasina kana anointing kana one, baba vekumusha uku, unoenda uchinonetsa paoffice pemunhu arova baba vako, asi baba vako vezvemweya vakarohwa, unoti unononamata, munhu ngaaasvikerwe usiko, obvunzwa padoor kuti manga muchiti kudini paya.”


0 comments: