HEZVO


A Gokwe man has shocked a Chief’s court when he said he wanted to divorce his wife because she was too beautiful.

Arnold Masuka (40) took his wife Hilda Mleya (30) to Chief Chireya’s court insisting that he wanted out of the marriage. The chief was baffled.

Masuka said because of her beauty, many men were lusting after his wife and he did not want to end up in jail. Hilda said she did not understand the reason for the divorce.

 “Hamheno kuti zvakamboitika kupi zviri kutaurwa nemurume wangu zvekuti ava kundiramba nekuda kwekuti ndakanakisa. Kana paine imwe mhosva ngaabude pachena pane kundirambira kuti ndakanaka. “Zvino kana kunaka kuchirambirwa vanhu, ndinofunga ndini wekutanga ndarambirwa runako munyika muno kana pasi rose.”

The Chief advised Masuka to approach the appropriate courts to get his divorce. Asked if he thought the wife was beautiful the chief said  “mukadzi iyeye akanaka haikona zvekutamba. Aiti akanyemwerera kudai, varume dare rose vaifizuka. Chimukadzi ichocho chitsvuku, chipfupi chine ma’dimple’ mumatama.

“Handigone kunyatsotsanangura kunaka kwake asi muno anogona kudarika vakadzi vose vandakamboona. Dai waivapo iwe, zvaitokubatawo zvemanakiro aamai ava.”

0 comments: