NOX TURNS TO GOD

Nox with Amai Gamu
Musician, Nox Guni says he has turned to God this year.

He said : “This is how I have decided to start my year. Committing myself to Jesus Christ and asking him to forgive me for all my sins. I pray that God blesses all of you, I pray he gives us the strength and wisdom so that we live a life that pleases him. Zvepanyika zvinopera; hazvina maturo. Kune vose vakamugamuchira akavapa simba rekuti vanzi vana vaMwari. Muve negore rakanaka, rakazodzwa naMweya Mutsvene. Ndinonamata kuti vatinzvengese munezvWakaipa Wakaipa ngaashaiwe simba pamusoro pedu gore rino. Tive nehutano hwakanaka, tive nezvinodokwairira moyo yedu kana Mwari vatendera.”

0 comments: